استعمارگران غرب با دمکراسی دروغین خود، ملت ها را فریب داده اند.
منجی وقتی می آید که اکثر ملت ها آگاهی لازم را برای قیام علیه ظالم بدست آورده باشند.
منجی ها افرادی هستند که با نشر آگاهی سیاسی در بین مردم، باعث نزدیک شدن زمان ظهور منجی می شوند.
error: Content is protected !!